Razmik Amyan - Ek ays gisher artun mnanq minchev luys